شعرهای ناب

بهترین اشعار از بهترین شعراء

آدمی خوارند اغلب مردمان                 از سلام علیكشان كم جو امان
  خانه دیو است دلهای همه                 كم پذیر از دیو مردم دمدمه
از دم دیو آنكه او لاحول خورَد               هم چو آن خر در سر آید در نبرد
هر كه در دنیا خورد تلبیس دیو             و ز عدوی دوست رو تعظیم و ریو
در ره اسلام و بر پول صراط                 در سر آید همچو آن خر از ُخباط
عشوه های یار بد منیوش هین           دام بین، ایمن مرو تو بر زمین
صد هزار ابلیس لاحول آر بین              آدما ابلیس را در مار بین
دم دهد گوید ترا ای جان و دوست       تا چو قصابی كشد از دوست پوست
دم دهد تا پوستت بیرون كشد            وای آن كز دشمنان افیون چشد
سر نهد بر پای تو قصاب وار                دم دهد تا خونت ریزد زار زار
همچو شیران، صید خود را خویش   كن ترك عشوه اجنبی و خویش كن
همچو خادم دان مراعات خسان          بی كسی بهتر ز عشوه ناكسان
در زمین مردمان خانه مكن                  كار خود كن كار بیگانه مكن
كیست بیگانه تن خاكی تو                  كز بر ای اوست غمناكی تو
تا تو تن را چرب و شیرین میدهی        جوهر جان را نبینی فر

گر میان مُشك تن را جا شود               روز مردن گند او پیدا شود

مشك را بر تن مزن بر دل بمال            مشك چه بود؟ نام پاك ذو الجلال

آن منافق مشك بر تن می نهد           روح را در قعر گلخن می نهد

بر زبان نام حق و، در جان او                گندها از فكر بی ایمان او

ذكر با او همچو سبزه ی گلخن است   بر سر مبرز، گل است و سوسن است

آن نبات آن جا یقین عاریت است        جای آن گل مجلس است و عشرت است
طیبات آمد به سوی طیبین                 مر خبیثین را خبیثات است هین
 
كین مدار، آنها كه از كین گمرهند        گورشان پهلوی كین داران نهند

اصل كینه دوزخ است و، كین تو           جزو آن كل است و خصم دین تو

چون تو جزو دوزخی هین هوش دار     جزو سوی كل خود گیرد قرار
ور تو جزو جنتی ای نامدار                  عیش تو باشد چوجنت پایدار *
تلخ با تلخان یقین ملحق شود             كی دم باطل قرین حق شود؟
ای برادر تو همان اندیشه ای              ما بقی تو استخوان و ریش
گر گل است اندیشه ی تو گلشنی     ور بود خاری تو هیمه ی گلخنی
  گر گلابی، بر سر و جیبت زنند             ور تو چون بولی، برونت افكنند
طبلها در پیش عطاران ببین                 جنس را با جنس خود كرده قرین

نوشته شده در پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱ساعت 19:20 توسط محرم قربانی زرنقی|قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت